یار دوازدهم ما باشید

معرفی بازیکنان تیم پانیک

بازیکن شماره 3

درباره بازیکن شماره 3

بازیکن شماره 4

درباره بازیکن شماره 4

بازیکن شماره 5

درباره بازیکن شماره 5

بازیکن شماره 6

درباره بازیکن شماره 6

بازیکن شماره 7

درباره بازیکن شماره 7

بازیکن شماره 8

درباره بازیکن شماره 8

بازیکن شماره 9

درباره بازیکن شماره 9

بازیکن شماره 10

درباره بازیکن شماره 10

بازیکن شماره 11

درباره بازیکن شماره 11

بازیکن شماره 12

درباره بازیکن شماره 12

بازیکن شماره 14

درباره بازیکن شماره 14

بازیکن شماره 15

درباره بازیکن شماره 15

هدف باشگاه

موفقیت و کسب افتخارات برای فوتبال استان و منطقه میباشد